Guide

Recordio a ffrydio gwersi i athrawon

Sut all athrawon addysg bellach yng Nghymru ddarganfod, mabwysiadu neu wella’r defnydd o gynnwys wedi’i recordio a’i ffrydio ar gyfer eu haddysgu a’u dysgu?

Cyflwyniad

Nid yw recordio sesiynau a addysgir yn arfer newydd. Mae sefydliadau'n recordio cynnwys ar gyfer eu dysgwyr mewn llawer o wahanol ffyrdd ers ymhell dros ddegawd. Mae dyfodiad technolegau mwy symudol a galluog wedi gwneud y broses o rannu cynnwys a addysgir yn fwy effeithlon ac yn llawer haws cael gafael arno. Sut all athrawon a dysgwyr yng Nghymru fabwysiadu cynnwys dysgu ac addysgu wedi’i recordio neu wedi’i ffrydio yn effeithiol ac yn gyfforddus?

Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu at athrawon sydd naill ai’n ymarfer y defnydd o gynnwys wedi’i recordio i gefnogi addysgu a dysgu, neu sydd am ddechrau eu taith. Mae canllaw ar wahân ar recordio gwersi a ffrydio ar gyfer sefydliadau addysg bellach.

Mae'n bwysig i athrawon a dysgwyr deimlo'n hyderus, yn ddiogel ac yn gyfforddus â chynnwys wedi'i recordio. Os yw’r cynnwys yn tarddu o’r tu mewn neu’r tu allan i’r ystafell ddosbarth, mae angen iddo fod yn sianel gadarnhaol sy’n sail i addysgu a dysgu ac sy'n eu cynorthwyo.

Mae deall y gwerth a’r cyfle y gall cynnwys wedi’i recordio neu ei ffrydio ei ddarparu yn allweddol i athrawon gael eu cymell i’w gyflwyno yn eu hymarfer addysgu. Gellir goresgyn heriau a rhwystrau a achosir gan hyder, materion technegol, neu sgiliau yn fwy effeithiol os gwireddir y gwerthoedd a'r cyfleoedd hynny. Nod y canllaw hwn yw cyferbynnu'r heriau a'r rhwystrau posibl rhag diben a gwerth cynnwys wedi'i recordio neu ei ffrydio.

Diffinio'r hyn a olygwn wrth 'ffrydio'

Mae'r canllaw hwn yn diffinio 'ffrydio' cynnwys dysgu ac addysgu yn gynnwys ar-lein sy'n cael ei ddarlledu'n fyw ar fformat cydamserol. Gallai myfyrwyr sy'n ymuno â gwers a addysgir gartref, lleoliad arall neu sy'n ymuno â gwers sy'n cael ei chyflwyno ar-lein yn unig gael mynediad at gynnwys ffrydio. Darlledir cyflwyniad y wers yn fyw mewn amser real i gynulleidfa sy'n gwylio ar-lein. Gall cynnwys ffrydio hefyd fod yn rhan o wers hybrid neu hyFlex lle mae sesiwn wedi'i chynllunio i gynnwys dysgwyr ar-lein ac yn bersonol. Gallai ffrydio fod yn gynnwys sain neu'n gynnwys fideo.

Diffinio'r hyn a olygwn wrth 'recordio cynnwys'

Naill ai ar gyfer recordio gwers neu ar gyfer recordio cynnwys y tu allan i'r wers, mae'r canllaw hwn yn diffinio 'recordio cynnwys' yn gynnwys wedi'i recordio y gall dysgwyr fynd ato'n anghydamserol. Gallai recordio cynnwys olygu cynnwys wedi ei recordio y gellir cael mynediad ato sawl gwaith ar ôl i'r recordiad gael ei wneud. Gallai hwn fod yn recordiad a gafodd ei ffrydio'n fyw yn flaenorol ac sydd ar gael wedyn.

Yn y canllaw hwn rydym wedi defnyddio'r term ehangach 'recordio cynnwys' yn hytrach na 'recordio gwersi' i adlewyrchu'r cyfleoedd ehangach mewn addysg bellach ar gyfer recordio cynnwys y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Mae recordiadau dyfeisiau bwrdd gwaith neu gynnwys wedi ei recordio ar ddyfeisiau symudol ar gyfer dysgu ac addysgu yn darparu opsiynau ychwanegol ar gyfer 'recordio cynnwys'.

Goleuadau, recordio, dechrau! Pam recordio?

Efallai y bydd gan staff addysgu bryderon am yr hyn y mae'n ei olygu i recordio neu ffrydio eu gwersi'n fyw: Sut fydd y sefydliad yn defnyddio'r recordiadau? Sut allai effeithio ar addysgu, sgwrs ac ymddygiad eu dysgwyr?

Mae'n bwysig deall yn union sut mae'r sefydliad yn ystyried rôl cynnwys wedi'i recordio. Os nad yw athro yn siŵr am y weledigaeth, mae'n fuddiol iddyn nhw ofyn am eglurhad. Er mwyn i hyn weithio mewn sefydliad, mae angen i staff a dysgwyr deimlo'n gyfforddus ac yn hyderus wrth ei ddefnyddio. Mae tryloywder yn allweddol er mwyn i ddefnyddwyr a'r sefydliad ddeall y rôl y bydd yn ei chwarae mewn addysgu a dysgu. Mae'n rhaid i bob parti gadw at ffiniau defnydd teg a phriodol.

Mae'n rhaid i unrhyw ymwthio ar y gofod a'r amser gofynnol fod yn gadarnhaol ac yn alluogol i ddysgwyr ac athrawon. Dylai dysgwyr, er enghraifft, weld cefnogaeth ychwanegol yn beth cadarnhaol, tra dylai gwersi wedi'u recordio alluogi mynediad gwell at gynnwys a addysgir. Pan fydd staff a dysgwyr yn gyfforddus â phresenoldeb recordio gwersi, mae bron yn diflannu.

Gwerth i ddysgwyr

Mae deall gwerth posibl cofnodi cynnwys dysgu yn ddefnyddiol wrth ystyried sut a phryd i'w ddefnyddio. Weithiau, mae angen rhagor o amser, rhagor o wybodaeth neu ragor o fynediad at eu dysgu ar ddysgwyr, nad yw bob amser yn hawdd i staff addysgu prysur. Mae offer a llwyfannau yn bodoli sy'n darparu adnoddau i gynorthwyo dysgu. Mae amgylcheddau dysgu rhithwir (ADRh), er enghraifft, yn chwarae rhan enfawr wrth gynnal gwybodaeth ac adnoddau. Mae cadwrfeydd o sleidiau a thaflenni yn ddigon cyffredin, ond yn aml maen nhw'n llai ysgogol a diddorol i ddysgwyr. Yn hytrach na dim ond lanlwytho sleidiau gwersi i’r ADRh, gall recordiadau cynnwys ychwanegu’r cyd-destun, y drafodaeth a’r gweithgareddau i ategu’r deilliannau dysgu. Wrth i bob recordiad gael ei lanlwytho a’i wneud ar gael i ddysgwyr, mae eu mynediad a’u cymorth yn amlwg iddyn nhw, a all wneud iddyn nhw deimlo’n fwy cysylltiedig, yn enwedig i’r dysgwyr hynny nad oedden nhw'n gallu mynychu neu gymryd rhan yn y wers, neu a fyddai fel arfer yn gofyn. am help. Gallan nhw weld y gwersi ar eu cyflymder eu hunain heb unrhyw gyfyngiad ar ba mor aml y gallan nhw ei weld. Mae hyn yn amlwg yn cynnig potensial enfawr, nid yn unig i ddysgwyr sy’n cael trafferth â phresenoldeb neu wrthdyniadau yn y dosbarth, ond i bob dysgwr sydd wedi mynd yn ôl i’r wers.

Wedi colli gwers

Gall dysgwyr golli gwersi, weithiau heb unrhyw fai arnyn nhw. Er nad yw gwersi wedi'u recordio yn disodli'r wers yn bersonol mewn unrhyw ffordd, gall yr opsiwn o weld y wers fel y digwyddodd neu hyd yn oed yn gydamserol ar-lein, leddfu sefyllfa sy'n achosi straen lle gallai dysgwr fod yn poeni am golli dysgu hanfodol. Mae cael recordiad o bob gwers yn golygu bod gan bob dysgwr yr opsiwn i ddal i fyny yn ei amser ei hun, naill ai gartref neu ar y campws.

Dysgwyr sy'n cael trafferth

Hyd yn oed wrth fynychu gwersi, bydd adegau pan fydd dysgwyr yn cael trafferth deall cynnwys y wers. Yn aml gall hyn fod yn sefyllfa lle bydd y dysgwr yn estyn allan at yr athro am rywfaint o gymorth ychwanegol. Gall cael y wers ar gael i ailedrych ar y cynnwys ganiatáu i’r dysgwr oedi ac ailddirwyn unrhyw ran o’r wers, gan roi mwy o gyfle iddyn nhw dreulio a deall y pwnc. Os ydyn nhw'n dal yn anfodlon ag ef, mae ganddyn nhw gysylltiad uniongyrchol ag adran o'r wers y gallan nhw ofyn amdani, gan helpu'r athro i nodi'n syth ble mae'r broblem.

Os yw'r wers yn cyfeirio at gynnwys o wers flaenorol, mae'r dysgwr yn gallu edrych yn ôl a sicrhau ei fod yn deall y cynnwys yn llawn cyn ymgymryd â'r her yn y wers ganlynol. Mae hyn yn golygu bod cyfoeth o gynnwys ar gael i unrhyw ddysgwr sy'n cael trafferth â'r cwrs.

Cymryd nodiadau ac adolygu

Un o'r agweddau mwyaf defnyddiol a gwerthfawr ar recordio cynnwys yw argaeledd cynnwys dysgu pan ddaw'n amser asesu. Lle mae angen i ddysgwyr adolygu eu nodiadau a dangos eu dealltwriaeth o'r deilliannau dysgu, gallai cael recordiadau o'r gwersi fod o fantais enfawr. Yn ogystal ag adolygu, gall recordiadau atgyfnerthu nodiadau, yn enwedig ar gyfer dysgwyr sy’n ei chael hi’n haws amsugno gwybodaeth a gyflwynir yn y modd hwn yn hytrach na darllen deunydd testun, megis dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), dyslecsia, neu broblemau golwg. Weithiau nid yw'n hawdd cymryd nodiadau mewn gwersi oherwydd bod y wers yn symud yn rhy gyflym neu gall gwrthdyniadau a gweithgareddau olygu nad yw dysgwyr yn gallu recordio manylion pwysig y wers yn llawn.

Gwerth i athrawon

Rhyddhad pwysau amser

Os oes recordiad o bob gwers, yna mae cynnwys dysgu ar gael i ddysgwyr 24/7. Mae hyn yn golygu y gallai llawer o geisiadau am gymorth ddechrau gydag edrych eto ar yr wers. Heb yr adnodd hwn, mae’n debygol y byddai gofyn i athrawon naill ai ddarparu cymorth fesul un ychwanegol neu gymryd amser allan o'r wers nesaf er mwyn mynd dros y materion gyda'r dysgwr/dysgwyr.

Gall athrawon ofyn i ddysgwyr pa elfennau maen nhw'n cael trafferth â nhw a gofyn iddyn nhw weld recordiad gwers penodol i ddadbacio'r cynnwys ymhellach. Mae meddu ar y gallu i adolygu'r wers ar eu cyflymder eu hunain a gwirio eu nodiadau, neu ychwanegu rhagor, yn golygu bod y dysgwr yn llai dibynnol ar amser ac argaeledd yr athro.

Gwrthdroi'r ystafell ddosbarth

Mae athrawon mewn gwersi yn aml yn cyfeirio'n ôl at bynciau a gwmpaswyd mewn gwersi blaenorol. Nid yw gofyn i ddysgwyr gofio canlyniadau gweithgaredd neu drafodaeth o sesiwn flaenorol bob amser yn llwyddiannus. Mae'r ffaith fod y gweithgareddau neu'r trafodaethau hynny yn hygyrch i'r dysgwyr yn y dosbarth yn golygu y gall y wers nesaf adeiladu ar rai blaenorol yn hawdd.

Gall fod cwestiynau newydd yr hoffai’r athro eu gofyn i’r dosbarth mewn perthynas â thrafodaeth gwers flaenorol. Gall ffeithiau neu ffigurau newydd newid canfyddiad neu farn y grŵp. Gallai'r ffaith fod y dysgwyr wedi cyrraedd y wers nesaf wedi’u llwytho ymlaen llaw ag ymateb neu ddadleuon yn barod i’w trafod yn y dosbarth fod yn ffordd effeithiol o’u tynnu i mewn i’r cynnwys ac ymgysylltu â’r dysgu.

Data a dadansoddeg i athrawon

Lle mae recordiadau ar gael, bydd olion digidol o sut mae'r recordiadau hynny'n cael eu defnyddio. Gall y canfyddiadau o ddata fod yn arf defnyddiol iawn i athrawon sydd am ddeall sut mae eu dysgwyr yn manteisio ar gynnwys y wers, yn ymgysylltu â nhw neu efallai’n cael trafferth â’r cynnwys. Lle mae llwyfannau'n caniatáu, gall athrawon weld pa wersi sy'n cael eu gwylio fwyaf a hyd yn oed pa sleidiau/adrannau. A allai hwn fod yn gyfle i addasu sut y caiff yr adran hon ei haddysgu ar gyfer carfannau’r dyfodol?

O safbwynt bugeiliol, gallai dadansoddeg ar recordiadau gwersi fod yn ddefnyddiol wrth drafod cynnydd ac adborth asesu â dysgwyr. Os yw darparwr/llwyfan yn rhannu pa ddysgwyr sydd wedi gweld y fideos, gallai fod yn ddefnyddiol pennu'r dysgwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn weithredol. Efallai bod rhai dysgwyr yn defnyddio recordiadau yn lle mynychu gwersi a gall fod rhesymau gwahanol am hyn. Gallai’r data gynnig cyfle i siarad â dysgwyr unigol a chynnig cymorth neu eu cyfeirio at wasanaethau eraill yn y sefydliad.

Recordio y tu allan i'r ystafell ddosbarth

Mae technoleg sy'n galluogi recordiadau bwrdd gwaith yn gyffredin mewn cyfrifiaduron a dyfeisiau sydd ar gael i'r rhan fwyaf o athrawon mewn sefydliadau heddiw. Mae defnyddio dyfais gyda gwegamera a meicroffon yn galluogi llwyfannau recordio gwersi i recordio, prosesu a lanlwytho clipiau yn hawdd i'r ADRh neu'r llwyfan lanlwytho gwersi. Er enghraifft, os bydd athro’n canfod bod llawer o gwestiynau mewn gwers nad oes ganddynt amser i’w hateb, mae recordio fideo esboniadol byr yn rhoi cynnwys ychwanegol i’r dysgwyr y gallan nhw ei wylio ac ailedrych arno ar eu cyflymder eu hunain. Gellir cyfeirio at ddarllen neu wylio ychwanegol yn yr ADRh ochr yn ochr â fideo'r athro.

Wrth i athrawon ddod yn fwy cyfarwydd â'r broses, bydd yr amser sydd ei angen i baratoi a chyflwyno i wegamera yn lleihau. Mae ateb nifer o gwestiynau unwaith a recordio hynny yn ddefnydd llawer gwell o amser nag athro yn ei ailadrodd ei hun sawl gwaith i wahanol ddysgwyr.

Gallai athrawon hefyd drefnu sesiwn 'galw heibio' ar-lein cydamserol o'u bwrdd gwaith neu ddyfais symudol. Gallai dysgwyr ymuno a gofyn eu cwestiynau mewn ystafell ddosbarth fyw a mynd dros y pwyntiau dysgu y maen nhw'n ei chael yn anodd. Eto, gellid hefyd lanlwytho recordiadau o'r sesiynau hyn i'r llwyfan recordio gwersi/ADRh i ddysgwyr fanteisio arnyn nhw pan fydd hi'n gyfleus iddyn nhw.

Arferion da ar gyfer cofnodi gwersi

Os bydd y gwaith o recordio gwersi yn effeithiol ac wedi'i wreiddio yn niwylliant y sefydliad, prin y dylai effeithio ar y wers ei hun. Dylai athrawon allu dechrau eu gwersi fel arfer, os oes rhaid iddyn nhw bwyso ar recordio ai peidio.

Mae'r system recordio gwersi yno i gynorthwyo staff a dysgwyr. Unwaith y caiff ei weld yn arf cadarnhaol ar gyfer addysgu a dysgu, mae pob rheswm dros ei fabwysiadu yn rhan o ddysgu ac addysgu yn y sefydliad.

Cyfathrebu â dysgwyr

Gall trafod a defnyddio recordiadau o fewn gwersi helpu i wreiddio’r diwylliant o recordio gwersi ymhlith dysgwyr. Gall hyn helpu i gefnogi’r deilliannau dysgu a fwriedir, yn ogystal â galluogi’r dysgwyr i fanteisio ar y ffaith fod ganddyn nhw'r fath gyfoeth o adnoddau i’w defnyddio.

Gall effeithiau negyddol ddigwydd os yw dysgwyr yn cael eu recordio drwy recordio sgyrsiau preifat neu ymddygiad swnllyd yn anfwriadol. Os yw'r recordiad wedi dechrau, y pethau allweddol i'w cofio yw oedi'r recordiad yn ystod egwyliau a'i atal ar ddiwedd y sesiwn (mae rhai systemau'n dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y wers a amserlennwyd). Sicrhewch fod y dysgwyr yn ymwybodol o statws y recordiad. Gall rhai systemau arddangos golau ar flaen yr ystafell ddosbarth pan fydd y cofnodi yn mynd rhagddo. Os yw rhywbeth yn cael ei recordio trwy gamgymeriad, sicrhewch fod y recordiad yn cael ei olygu cyn gynted â phosibl neu fod y lanlwytho i'r ADRh yn cael ei atal tra bydd y clipiau sensitif yn cael eu tynnu. Rhowch wybod i'r dysgwyr yr effeithir arnynt fel y gallant ymddiried yn y broses.

Unwaith y bydd gwersi wedi'u recordio, gall athrawon gyfeirnodi'r recordiad wrth gyfeirio dysgwyr at ddeilliannau dysgu blaenorol.

  • Enghraifft heb recordio gwers: Bydd y prawf yn y wers nesaf yn ymdrin â phwyntiau un, dau a thri. Buom yn ymdrin â’r rhain yr wythnos ddiwethaf yn ein gwersi ar A, B ac C.
  • Enghraifft gyda recordiad gwers: Wythnos diwethaf fe wnaethom wylio fideo ar A. Allwch chi nawr edrych ar y fideo a'n trafodaeth eto o safbwynt y grŵp arall. Ydy hyn yn newid eich barn? Byddwn ni'n trafod hyn yn ein gwers nesaf.

Meicroffonau

Gan ddibynnu ar faint a lleoliad yr ystafell, bydd y rhan fwyaf o feicroffonau o ansawdd da yn gallu recordio'r addysgu a'r sgwrs yn yr ystafell. Gall fod yn ddefnyddiol i athrawon wirio rhai recordiadau i weld sut mae eu llais yn cael ei ddal yn y recordiad. Ydy e'n newid wrth iddynt symud o gwmpas yr ystafell? Oes mannau yn yr ystafell lle mae'n anodd clywed eu llais? Gallai cymryd amser i ddarganfod beth sy'n gweithio a beth nad yw'n gweithio wneud gwahaniaeth enfawr i effeithiolrwydd gwersi wedi'u recordio.

Camerâu neu sleidiau?

Efallai y bydd gan rai ystafelloedd dosbarth gamerâu ynddyn nhw. Er y gall y recordiadau hyn fod yn fwy deniadol i'w gwylio, gallan nhw fod yn fwy brawychus i rai athrawon. Gallai fod yn ddefnyddiol ymarfer rhywfaint o gynnwys y wers a’i gofnodi i ddeall sut y gallai cyflwyniad wedi’i recordio edrych a theimlo i ddysgwyr sy’n gwylio’n anghydamserol. Pa leoliad yn yr ystafell sy'n cael ei recordio orau? Oes angen i athrawon sefyll o flaen yr ystafell? Ydy hi'n effeithio ar y recordiad gwers os yw'r athro'n symud allan o olwg y camera?

Gall sleidiau fod yn hanfodol i’r wers, felly mae sicrhau eu bod wedi eu cynnwys yn y recordiad yn gam pwysig i’w wirio. Lle gosodir camerâu, gellir eu defnyddio i recordio'r athro wrth ymyl y sleidiau ar sgrin y taflunydd, neu recordir y sleidiau ar wahân sleidiau a'u gwnïo ynghyd â'r ffilm camera a'r sain wrth brosesu. Eto, bydd gwirio recordiad neu ymarfer yn hysbysu'r athro sut y dylai ddefnyddio'r camera a'r sleidiau i gadarnhau bod y recordiadau'n ddefnyddiol i ddysgwyr.

Capsiynau a thrawsgrifiadau

Bydd y rhan fwyaf o systemau yn cynhyrchu trawsgrifiadau yn awtomatig ac yn rhoi capsiynau arnyn nhw yn y recordiadau. Mae'n bwysig bod athrawon yn cynnal sain dda â'u lleisiau wrth siarad â'r dosbarth. Bydd y system yn gallu trawsgrifio geiriau yn haws pan fydd y meicroffon yn gallu recordio sain lleisiol clir. Wrth siarad â dysgwyr unigol, gallant ostwng eu llais fel y byddent yn ei wneud yn naturiol.

Mae'r rhan fwyaf o systemau yn gallu cynhyrchu trawsgrifiad cywir o'r sain yn yr ystafell ddosbarth. Byddai'n ddoeth cymryd peth amser i edrych o bryd i'w gilydd ar rai recordiadau i wirio bod y capsiynau yn fersiwn ddilys ac wedi'u sillafu'n gywir.

Mae gofynion dwyieithrwydd yn golygu bod yn rhaid i drawsgrifiadau a chapsiynau fod ar gael i ddysgwyr Cymraeg eu hiaith. Dylai'r sefydliad ddarparu prosesau i hyn ddigwydd a all fod yn awtomatig. Dylai athrawon sicrhau bod eu recordiadau yn bodloni'r gofynion.

Gwersi cydamserol, hybrid neu ar-lein

Os yn cyflwyno gwers lle mae dysgwyr yn ymuno ar-lein, gall fod naill ai'n wers hybrid neu'n wers gyfan gwbl ar-lein. Bydd y sleidiau a'r gwaith recordio sain yn hanfodol, yn union fel yn yr ystafell ddosbarth.

Os ydyn nhw'n gofyn cwestiynau ac yn chwilio am gyfranogiad dysgwyr yn y gweithgarwch, dylai athrawon anelu at gynnwys dysgwyr ar-lein yn ogystal â'r rhai yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd angen i athrawon fod yn hyderus wrth gael mynediad at unrhyw gwestiynau neu sgwrs a anfonwyd gan y dysgwyr hynny. Mae hyn yn llawer symlach wrth gyflwyno gwers ar-lein lle mae'r sgwrs ar yr un platfform ond mae'r athro mewn gwers hybrid. Lle mae dysgwyr yn mynychu wyneb yn wyneb ac ar-lein, bydd angen i'r athro allu rheoli ymatebion pob dysgwr. Efallai y bydd angen i’r athro hefyd ganiatáu i ddysgwyr ar-lein agor eu microffonau i ryngweithio â’r dysgwyr eraill neu ofyn cwestiynau.

Wrth gynllunio gwersi, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys gweithgareddau a thrafodaeth a all gynnwys y rhai ar-lein a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth. Os byddan nhw'n gwylio'n anghydamserol, gall y dysgwyr ddisgwyl peidio â chymryd rhan yn y wers ond bydd y rhai sy'n gwylio'n gyson yn cael profiad llawer mwy diddorol os gallan nhw gyfrannu at drafodaeth a gweithgareddau, yn enwedig os oes ganddynt gwestiynau i'w gofyn. Gallai fod yn dechneg ddefnyddiol gosod amseroedd yn y wers i wirio am gwestiynau ar-lein, yn enwedig os yw'r athro'n symud o gwmpas yr ystafell ac allan o olwg sgrîn y ddarllenfa.

Goresgyn rhwystrau rhag recordio gwersi ac ar ddyfais bwrdd gwaith

Sut all athrawon oresgyn y rhwystrau i wneud gwersi wedi'u recordio yn ddigwyddiad bob dydd a bron yn anweledig?

Mae gwerth ychwanegol cynnwys wedi'i recordio i athrawon a dysgwyr fel ei gilydd yn syniad ysgogol, ond gallai fod rhwystrau eraill sy'n rhwystro'r cymhelliad hwnnw. Pa bynnag resymau sydd, dim ond pan fyddant yn gyfforddus ac yn hyderus wrth ei ddefnyddio y bydd athrawon yn eu goresgyn. Yn y cyfweliadau a gynhaliwyd gan Jisc ar gyfer y canllaw hwn, cafwyd sylwadau gan athrawon ynghylch dryswch ac ymddiriedaeth ynghylch y defnydd o wersi wedi’u recordio, beth bynnag y bo’r gwerth ychwanegol:

“Rwy’n poeni y bydd fy recordiadau yn y pen draw ar YouTube.”

Mae'n bwysig i athrawon nodi eu pryderon a'u dadbacio'n adeiladol gyda'r tîm cymorth. Mae'n hanfodol deall yn llawn rôl cynnwys addysgu a dysgu wedi'i recordio. Yn rhan o lywodraethu gwasanaethau, dylai fod polisi a strategaeth yn ymwneud â'i ddefnydd. Yn athro a gaiff ei recordio, bydd yn bwysig sicrhau ei fod yn cael ei hysbysu'n llawn am rôl arfaethedig y gwasanaeth yn y sefydliad. Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio? Ar gyfer beth na chaiff ei ddefnyddio? Gall cael yr holl wybodaeth leihau pryder a chael gwared ag unrhyw bethau anhysbys sy'n achosi pryder.

Technoffobia - beth os aiff y cyfan o'i le?

Mae technoleg yn dueddol o ddal ei defnyddwyr allan o bryd i'w gilydd. Y brif broblem i athrawon yw sut i ymateb os bydd problem dechnegol yn amharu ar y gwaith o recordio gwers neu recordio ar ddyfais bwrdd gwaith.

Mae sicrhau eu bod yn gwybod sut i ddechrau, oedi a gorffen recordiadau yn hanfodol, ond gallai athrawon elwa o ddeall sut i ailgychwyn neu adnewyddu'r system yn lleol ar y cyfrifiadur sy'n gwneud y recordiad. Bydd ymarfer â'r llwyfan yn helpu athrawon i ddatblygu hyder a chynefindra trwy ddeall y swyddogaethau a'r gosodiadau. Dylai canllawiau ac adnoddau sefydliadau gwmpasu materion technegol cyffredin.

Wrth i sefydliadau ddod yn fwy profiadol wrth redeg gwasanaeth ffrydio/recordio cynnwys, dylai eu prosesau cymorth a chefnogaeth gael eu mireinio'n fwy o ran sut maent yn ymateb i faterion. Bydd athro sy'n cyflwyno gwers mewn ystafell ddosbarth yn ei chael hi'n anodd helpu dysgwr sydd â phroblemau cysylltiad wrth ymuno â'r wers ar-lein. Gallai’r cyfrifoldeb hwnnw fod ar y gwasanaeth cymorth ar gyfer recordio gwersi a ffrydio, felly dylai’r dysgwr wybod sut i gysylltu â nhw a dod o hyd i benderfyniad i’w cael yn y wers. Byddai hyn yn golygu bod yr athro yn cael ei adael i gyflwyno’r wers i’r dysgwyr hynny yn y dosbarth ac unrhyw un sydd wedi ymuno’n llwyddiannus ar-lein. Dylai fod gan yr athro’r wybodaeth i’w rhannu â’r dysgwr os bydd angen cymorth ychwanegol arno ar yr adeg honno wrth geisio ymuno â gwers.

Os bydd pethau'n methu'n llwyr o ran recordio neu ffrydio gwersi, opsiwn synhwyrol i'r athro yw rhedeg y wers fel arfer a recordio recordiad bwrdd gwaith byr ar ôl y wers gyda'r pwyntiau dysgu allweddol ar gyfer y rhai sydd naill ai wedi colli'r wers neu'n dymuno ailedrych/adolygu maes o law.

Amser i ddysgu'r system

Gall ceisio defnyddio system megis recordio gwersi fod yn hynod o rwystredig os nad yw athro yn gwybod sut i ddefnyddio'r dechnoleg. Yn union fel unrhyw offeryn neu lwyfan digidol, mae'n cymryd amser i deimlo'n gyfforddus ac yn hyderus wrth ddefnyddio llwyfannau recordio gwersi. Gyda mwy a mwy o ddefnydd, gall ddod yn rhan o brofiadau bob dydd ac yn llai o her ond mae angen amser a lle i gyrraedd y pwynt hwnnw. Nid yw creu lle ar gyfer sgiliau newydd bob amser yn hawdd a dylid rhoi digon o amser i athrawon ddatblygu dealltwriaeth o'r rôl y bydd recordio gwersi, recordio bwrdd gwaith a ffrydio yn ei chwarae yn y sefydliad. Mewn amserlen a llwyth gwaith sydd eisoes yn brysur, efallai y bydd athrawon yn cael trafferth dod o hyd i amser i ddysgu rhywbeth newydd. Mae’n werth ystyried y gallai buddsoddi amser alluogi gwell defnydd o recordio gwersi a allai yn ei dro ryddhau mwy o amser i gefnogi dysgwyr.

Dylai athrawon ofyn i'w hunain ble maen nhw'n gweld manteision mwyaf y gwasanaeth a ble maen nhw'n gweld yr heriau mwyaf. Bydd y rhain yn feysydd allweddol i ymchwilio iddynt a mireinio eu gwybodaeth. Mae deall yn iawn sut y bydd recordio gwersi yn effeithio ar eu rôl yn addysgwr yn golygu eu bod nhw'n gallu nodi'r newidiadau, os o gwbl, y gall fod angen iddynt eu gwneud wrth ddylunio, cyflwyno a dilyn eu gwers. Gallai archebu amser mewn calendrau i edrych yn benodol ar brosesau a gweithrediadau recordio gwersi fod yn amhrisiadwy ar gyfer llifoedd gwaith athrawon a'r addysgu ei hun.

Yn arddangos defnydd da

Os ydynt yn cymryd yr amser i ddysgu arferion da yn ymwneud â recordio gwersi neu recordio bwrdd gwaith, dylai fod gan athrawon le i rannu ac arddangos sut maen nhw'n canfod llwyddiant neu'n wynebu rhwystrau. Gall y sefydliad ac athrawon yn unigol elwa ar brofiad a rennir i dyfu gwybodaeth a magu hyder. A ellid gosod hwn yn yr ardal gymorth ar gyfer recordio gwersi? Os bydd athrawon yn ei rannu yn fwy ac yn fwy, gall yr arferion a'r diwylliant o gofnodi cynnwys y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth ddod yn gadarnach fyth.

Effaith ar bresenoldeb

“Fydd dysgwyr ddim yn dod os ydw i’n recordio fy ngwersi.” Sylw athro mewn cyfweliad

Nid yw gwersi a recordiwyd yn disodli presenoldeb ar lawr dosbarth. Mae dathlu gwersi wedi’u recordio yn adnodd hanfodol gyda dysgwyr yn ffordd wych o gyfleu’r gwerth a’r manteision. Dylai dysgwyr hefyd fod yn ymwybodol o werth a manteision y profiad ar lawr dosbarth a disgwyliadau'r sefydliad o ran presenoldeb. Dylid cyfleu sut mae'r ystafell ddosbarth, amgylchedd dysgu rhithwir a chynnwys wedi'i recordio yn cynnig y profiad mwyaf effeithiol a chyfoethog i ddysgwyr lwyddo yn eu hastudiaeth.

Weithiau bydd dysgwyr yn colli gwersi am resymau dilys, mae'r gwersi a recordiwyd yn cynnig cyfle i ddal i fyny. Nid yw cyfyngu mynediad at recordiadau ar gyfer dysgwyr sy'n hepgor gwersi dro ar ôl tro yn ateb delfrydol i reoli gostyngiad mewn presenoldeb. Dylai'r athro a'r sefydliad anelu at greu diwylliant gyda dysgwyr i ymgysylltu â'u dysgu yn bersonol, yn hytrach na'u cosbi mewn ffordd sy'n dileu eu mynediad. Gall hyn fod trwy weithgareddau dosbarth neu waith grŵp/sgwrs mwy diddorol y bydd dysgwyr am fod yn rhan ohono.

Enghreifftiau defnyddwyr

Pa rolau y gall cynnwys wedi'i ffrydio a'i recordio eu chwarae?

Mae recordio cynnwys ar gyfer dysgwyr yn swnio’n ddigon syml, ond gallai fod casgliad mawr o achosion defnyddwyr gwahanol y gall athrawon a dysgwyr fanteisio arnyn nhw. Pa senarios all wneud yn fawr o'r gwersi a'r recordio symudol a bwrdd gwaith?

Mae llawer o brofiadau gwahanol ym mywyd campws dyddiol dysgwyr ac athrawon yn dibynnu ar yr offer, y lleoedd a'r bobl sydd yno. Gyda chymaint o elfennau sy'n rhan o ddiwrnod arferol, gall fod nifer o ffyrdd o gefnogi ac ategu dysgu ac addysgu.

Mae’r adran hon yn cynnig rhai syniadau lle gallai dysgwyr a staff ddefnyddio cynnwys wedi’i recordio'n gydamserol ac yn anghydamserol.

Defnyddiau dysgwyr

Dysgwr yn mynychu gwers ar yr amserlen yn bersonol sy'n cael ei recordio

Mae Sam yn mynychu gwers ar yr amserlen. Maen nhw'n ymwybodol fod y wers yn cael ei recordio.

Maen nhw'n gwneud nodiadau byr yn ystod y wers gan eu bod nhw'n mynd i ddefnyddio'r recordiad i wneud nodiadau ar gyflymder haws gartref.

Tra byddwch yn y wers, mae Sam yn gallu gofyn cwestiwn am y pwnc y mae’r athro yn ei esbonio’n fanylach. Mae Sam yn gwneud nodyn o'r amser yn y wers er mwyn iddo allu neidio i'r pwynt hwnnw yn y recordiad.

Dysgwr yn mynychu gwers ar-lein sy'n cael ei ffrydio o ystafell ddosbarth ar eu gliniadur

Nid yw Sam ar y campws heddiw. Mae ganddo wers wedi'i hamserlennu sy'n cael ei chynnal mewn ystafell ddosbarth. Gan fod gan Sam fynediad at WIFI gartref, mae'n defnyddio ADRh y sefydliad ac yn dod o hyd i dudalen y cwrs lle mae amserlen y modiwl. Mae dolen yn yr amserlen i ddysgwyr weld ffrwd fyw y wers. Mae Sam yn ymuno â'r wers o'i liniadur a gall weld y sgrin a rennir a chlywed yr athro sy'n dechrau'r wers.

Mae Sam yn ysgrifennu nodiadau mewn dogfen cwmwl wrth wrando. Gall weld y sleidiau ac weithiau cymryd cipiau sgrin i'w hychwanegu at ei nodiadau.

Mae Sam yn gofyn cwestiwn yn y ffenestr sgwrsio ar gyfer y wers. Mae'r athro yn gofyn a oes unrhyw gwestiynau o'r ystafell ac yn gwirio'r ffenestr sgwrsio. Wedyn mae'r athro yn ateb pob un o'r cwestiynau gan gynnwys cwestiynau Sam.

Mae'r dysgwr yn rhyngweithio â gweithgaredd wrth fynychu gwers wedi'i ffrydio o'r cartref

Mae Sam wedi ymuno â gwers wedi'i hamserlennu ar ei liniadur.

Mae'n cymryd nodiadau mewn dogfen cwmwl. Mae’r athro’n gofyn i’r grŵp ymuno â phleidlais ar-lein ar ddyfeisiau symudol. Mae'r sleid a ddangosir ar sgrin gliniadur Sam yn rhoi cod QR a chyfrinair iddo ymuno â'r bleidlais. Mae Sam yn defnyddio'r camera ar ei ffôn i sganio'r cod QR ac yn mewnbynnu'r cyfrinair. Maen nhw'n ateb y cwestiwn amlddewis cyntaf a ddangosir.

Mae'r athro'n rhannu ei sgrin i ddangos yr ymatebion o'r ystafell a'r rhai ar-lein ar gyfer pob cwestiwn. Mae Sam yn nodi'r cwestiynau a gafodd yn gywir a lle mae angen iddo wneud rhywfaint o adolygu. Mae Sam yn gofyn cwestiwn yn y ffenestr sgwrsio am un ateb ac mae'r athro'n esbonio pam roedd ateb Sam yn anghywir.

Dysgwr yn mynychu gwers ar-lein ychwanegol wedi'i ffrydio o liniadur gartref

Gwelodd Sam neges ar yr ADRh y bydd yr athro yn cynnal sesiwn fer y prynhawn hwn i ddysgwyr ymuno ar-lein i fynd dros elfennau anoddach gwers ddiweddar. Mae'r athro yn gofyn i'r dysgwyr ar y modiwl bostio unrhyw gwestiynau sydd ganddynt yn y swydd ADRh y gallant ddechrau.

Mae Sam yn clicio ar y ddolen ar yr ADRh a gall ymuno â'r sesiwn. Mae'r athro yn eistedd wrth ei ddesg ac yn ateb cwestiynau gan ddysgwyr. Mae gan rai dysgwyr gwestiynau ychwanegol ac maen nhw'n rhoi eu cwestiynau mewn sgwrs neu'n defnyddio eu microffon.

Mae gan yr athro y sleidiau perthnasol o'r wers flaenorol ac mae'n rhannu ei sgrin â'r dysgwyr sy'n bresennol. Mae Sam yn gallu clywed cwestiynau’n cael eu gofyn a gweld y ffenestr sgwrsio.

Mae'r dysgwr yn rhyngweithio â bwrdd gwyn ar liniadur tra'n mynychu gwers wedi'i ffrydio o gartref

Mae Sam wedi ymuno â gwers wedi'i hamserlennu ar ei liniadur. Mae'n cymryd nodiadau mewn dogfen cwmwl. Mae’r athro yn gofyn i’r grŵp ymuno â bwrdd gwyn rhyngweithiol. Rhannodd athro Sam ddolen â'r bwrdd gwyn ar yr ADRh cyn y wers. Mae gan Sam y bwrdd gwyn ar agor mewn ffenestr porwr.

Mae’r athrawes yn gofyn i’r dysgwyr ychwanegu testun at y bwrdd gwyn. Wedyn mae'n gofyn iddyn nhw ychwanegu emoticonau at y bwrdd ar yr atebion y maen nhw'n eu hoffi. Mae Sam yn gallu rhyngweithio â'r bwrdd gwyn yn ogystal â chlywed yr athro o ffenestr y wers ar ei liniadur.

Mae dysgwyr sy'n mynychu'r wers yn bersonol yn gallu rhyngweithio â'r bwrdd gwyn gan ddefnyddio eu gliniadur neu eu dyfeisiau symudol ar lawr dosbarth.

Dysgwr yn mynychu gwers ar-lein sy'n cael ei ffrydio o ystafell ddosbarth ar ei ddyfais symudol

Nid yw Sam ar y campws heddiw. Mae ganddo wers wedi'i hamserlennu sy'n cael ei chynnal mewn ystafell ddosbarth. Gan fod gan Sam fynediad at WIFI gartref, mae'n cyrchu ADRh y sefydliad ar ei ffôn ac yn dod o hyd i dudalen y cwrs lle mae amserlen y modiwl.

Mae dolen yn yr amserlen i ddysgwyr gael mynediad i ffrwd fyw y wers. Mae Sam yn tapio'r ddolen yn yr ADRh sy'n agor ap ar wahân ar gyfer y llwyfan recordio cynnwys. Gall Sam weld y sgrîn a rennir a chlywed yr athro sy'n dechrau'r wers. Mae Sam yn plygio ei ffonau clust i'w ddyfais symudol.

Mae Sam yn ysgrifennu nodiadau ar bapur wrth wrando. Gall weld y sleidiau ac weithiau cymryd sgringopïau ar ei ffôn.

Mae Sam yn gofyn cwestiwn yn y ffenestr sgwrsio o fewn yr ap. Mae'r athro yn gofyn a oes unrhyw gwestiynau o'r ystafell ac yn gwirio'r ffenestr sgwrsio. Wedyn mae'r athro yn ateb pob cwestiwn ar lafar gan gynnwys rhai Sam.

Dysgwr yn ymuno â gwers wedi'i ffrydio o gamera 360 gan ddefnyddio ffenestr porwr ar ei liniadur

Nid yw Sam ar y campws heddiw. Mae'n ymuno â gwers sy'n cael ei ffrydio o gamera 360.

Mae Sam yn cyrchu'r ADRh ar ei liniadur ac yn clicio ar y ddolen sy'n agor mewn ffenestr bori newydd. Mae Sam yn gallu gweld yr ystafell gyfan a'r bobl ynddi trwy symud y llygoden o gwmpas neu ddefnyddio'r pad tracio. Mae'r athro yn symud o gwmpas yr ystafell wrth iddo gyflwyno'r wers. Mae Sam yn gallu dilyn a gwneud nodiadau mewn dogfen cwmwl.

Mae'r athro hefyd yn defnyddio llwyfan pleidleisio i ennyn diddordeb dysgwyr yn yr ystafell yn ogystal â'r rhai sy'n ymuno ar-lein. Gall Sam gymryd rhan yn y bleidlais gan ddefnyddio ei ffôn.

Dysgwr yn ymuno â sesiwn adolygu sgiliau academaidd wedi'i ffrydio o dîm y llyfrgell

Mae Sam yn ymwybodol o ddetholiad o sesiynau sgiliau academaidd sy'n cael eu cynnal gan dîm y llyfrgell. Mae'n edrych ar dudalennau ADRh y llyfrgell ac yn dod o hyd i ddyddiad ac amser y sesiwn adolygu.

Ar yr amser iawn, mae Sam yn clicio ar y ddolen ar ei liniadur ac yn ymuno â'r wers mewn ffenestr porwr. Mae un o dîm y llyfrgell wrth ei liniadur ac yn rhannu ei sgrin. Gall Sam ei glywed a gall weld y sgrin a rennir. Mae'r llyfrgellydd yn troi ei gamera ymlaen i gyflwyno'i hun cyn i'r wers ddechrau'n llawn. Mae 15 o ddysgwyr eraill yn y sesiwn. Mae Sam yn cymryd nodiadau mewn dogfen cwmwl a gall ofyn cwestiynau drwy'r ffenestr sgwrsio neu drwy droi ei ficroffon ei hun ymlaen.

Dysgwr yn ymuno â rhaglen sefydlu llyfrgell wedi'i ffrydio â dyfeisiau symudol ar ei liniadur

Mae Sam newydd ddechrau yn y sefydliad. Mae ei wythnos sefydlu yn cynnwys cyflwyniad a chynefino i'r llwyfan gwasanaethau llyfrgell. Mae Sam yn ymuno â'r wers trwy ddolen ar ei dudalen cwrs ADRh. Mae aelod o dîm y llyfrgell yn cyflwyno'r wers o ddyfais symudol wrth iddo gerdded o amgylch gofod y llyfrgell. Defnyddir y camera a'r microffon ar ei ddyfais.

Mae Sam yn gwneud nodiadau ond mae'n ymwybodol fod y wers yn cael ei recordio. Mae'n rhoi cwestiwn yn y ffenestr sgwrsio. Gall y llyfrgellydd glywed hysbysiad o gwestiwn Sam a gall ei ateb trwy bwyntio at yr offer penodol yr oedd Sam yn holi amdano.

Dysgwr â nam ar ei glyw yn defnyddio trawsgrifiad i ddilyn gwers wedi'i ffrydio, wedi'i hamserlennu ar liniadur

Mae Sam yn mynd i wers o gartref heddiw. Mae'n agor ei amserlen o'r ADRh ar ei liniadur.

Mae dolen ar amserlen y wers sy'n agor mewn ffenestr bori newydd. Mae Sam yn aros i'r wers ddechrau ac yn clicio ar y botwm trawsgrifiad byw. Mae hyn yn caniatáu iddo ddilyn geiriau'r athro.

Mae Sam yn gwneud nodiadau wrth iddo ddilyn y trawsgrifiad a gall weld sleidiau gwers yr athro.

Mae dysgwr yn yr ystafell ddosbarth yn gofyn cwestiwn y mae microffon yr ystafell yn ei recordio. Mae'r trawsgrifiad yn dangos y cwestiwn yn ogystal ag ateb yr athro. Mae gan Sam gwestiwn i'w ofyn ac mae'n ei roi yn y ffenestr sgwrsio. Wrth i'r athro orffen y sleid gyfredol, gall weld cwestiwn Sam ac ymateb â'r ateb. Gall Sam ddarllen yr ymateb yn y trawsgrifiad a ddangosir ar sgrin ei liniadur.

Ar ddiwedd y wers, mae Sam yn allforio'r trawsgrifiad ac yn ei gadw i ddogfen cwmwl gyda'i nodiadau.

Mae'r dysgwr yn adolygu trwy ailedrych ar y gwersi blaenorol gan ddefnyddio nodiadau ei wers

Mae gan Sam brawf sydd i'w gynnal ar ddiwedd yr wythnos. Mae wedi bod yn adolygu ei nodiadau i baratoi ar gyfer y prawf ond mae'n ansicr o rai pwyntiau gwahanol. Mae'n gwirio ei nodiadau i weld pa wersi oedd yn berthnasol i'r pwyntiau hyn.

Mae gan yr ADRh restr o'r gwersi a recordiwyd. Mae Sam yn dewis y gwersi gofynnol trwy glicio ar y dolenni ac mae'n gallu sganio trwy'r fideo i'r pwynt lle mae'r athro'n trafod y pwyntiau y mae Sam yn cael trafferth â nhw.

Mae Sam yn ychwanegu rhagor o nodiadau ac mae'n gallu mynd ymlaen i'r pwynt dysgu nesaf. Mae Sam yn cau'r fideo cyfredol ac yn clicio ar y ddolen ar gyfer y fideo nesaf sy'n cynnwys yr wybodaeth sydd ei angen arno.

Dysgwr yn adolygu trwy ailymweld â gwersi blaenorol a chwilio am eiriau allweddol

Mae gan Sam brawf yn dod ar ddiwedd yr wythnos.

Mae wedi bod yn adolygu ei nodiadau i baratoi ar gyfer y prawf ond mae'n ansicr o rai pwyntiau gwahanol. Mae'n gwirio ei nodiadau i weld pa wersi oedd yn berthnasol i'r pwyntiau hyn.

Mae Sam yn gallu mynd i'r casgliad o recordiadau ar gyfer ei garfan. Mae Sam eisiau adolygu gwybodaeth am bwnc arbennig felly mae'n chwilio am yr allweddeiriau. Mae'r system yn chwilio'r trawsgrifiadau ac yn gallu dangos i Sam lle mae'r geiriau allweddol hynny wedi'u crybwyll yn y recordiadau. Mae Sam yn ymweld â phob recordiad yn y llinell amser lle mae'r geiriau allweddol hynny'n cael eu siarad. Mae'n gwneud nodiadau i'w hychwanegu at ei nodiadau adolygu.

Mae'r dysgwr yn colli gwers wedi'i hamserlennu ac yn dal i fyny â'r gwaith recordio ar liniadur

Nid oedd Sam yn gallu mynychu gwersi ar y campws am rai dyddiau gan ei fod yn sâl. Tra roedd gartref, mae'n mewngofnodi i'w liniadur ac yn mynd i'r ADRh a gall weld y gwersi y mae wedi'u colli. Mae Sam yn dewis y wers gyntaf y mae am ei gwylio ac yn clicio chwarae. Gall nhw weld y sleidiau o'r wers a chlywed yr athro. Mae'n gwneud nodiadau mewn dogfen cwmwl.

Mae Sam yn ansicr o rai o’r pwyntiau dysgu yn y wers hon. Mae'n postio cwestiwn yn yr ADRh i'w gymheiriaid ynglŷn â sut i gyfrifo'r ateb. Mae'r athro'n ymateb â dolen i rai ymarferion ychwanegol i'w cwblhau a allai fod o gymorth.

Dysgwr yn gwylio cynnwys bwrdd gwaith wedi'i recordio cyn y wers ar y ffordd i'r campws

Mae Sam yn cael gwers ar y campws heddiw. Ar y trên ar y daith, mae'n gwirio'r ADRh am unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i'w amserlen. Lanlwythodd yr athro ar gyfer y wers fideo ychydig ddyddiau yn ôl i'w wylio cyn cyrraedd y campws.

Mae Sam yn clicio ar y ddolen yn yr ADRh sy'n agor yr ap ar ei ffôn. Mae'r athro wedi recordio fideo gan ddefnyddio camera a meicroffon ei liniadur. Mae'r recordiad yn fyr, felly nid yw'n defnyddio gormod o ddata ar ddyfeisiau'r dysgwr.

Mae Sam yn gwrando ar y cyfarwyddiadau a chyn y wers bydd yn mynd i'r llyfrgell.

Mae'r dysgwr yn gwrando ar bodlediad sain a gynhyrchir gan eu hathro

Mae athro Sam yn recordio darnau sain byr i gefnogi'r gwersi mewn ystafelloedd dosbarth. Yr wythnos hon mae’r pwnc yn ymwneud â chyfnod arbennig mewn hanes a’r effaith ar ymddygiad y bobl leol.

Mae'r athro wedi postio dolen at gyfres o glipiau sain ar yr ADRh. Mae Sam yn gallu tanysgrifio i'r podlediad ar ei ddyfais symudol ac yn aml mae'n gwrando ar y penodau ar ei ffordd i'r campws. Mae pob pennod yn gyflwyniad i'r cynnwys y bydd y dosbarth yn mynd drwyddo yn y wers(gwersi) nesaf. Ceir gwybodaeth hefyd am rywfaint o ddarllen neu baratoi ychwanegol ar gyfer y wers(gwersi) sydd i ddod.

Dysgwr yn cyflwyno fideo i'w asesu ar ei gliniadur

Mae'n rhaid i Sam gynhyrchu fideo byr yn rhan o'i waith cartref wedi'i asesu. Mae wedi ysgrifennu sgript ac wedi gwneud ei sleidiau.

Mae ei athro wedi creu dolen ar yr ADRh er mwyn i Sam gael mynediad i'r rhaglen recordio. Mae Sam yn clicio ar y ddolen ac yn dechrau recordio ei sgrîn. Mae microffon y gliniadur yn recordio ei lais.

Gall Sam olygu'r recordiad i gael gwared â'i gamgymeriadau a seibiau.

Unwaith y bydd wedi gorffen recordio ac yn hapus ag ef, mae Sam yn cadw'r fideo ac yn clicio ar y botwm cyflwyno.

Dysgwr â nam ar ei glyw yn defnyddio nodweddion hygyrchedd i wylio gwers wedi'i recordio ar liniadur

Mae Sam yn adolygu ar gyfer asesiad yr wythnos nesaf. Mae nhw wedi bod yn darllen trwy ei nodiadau ond yn cael trafferth ag un o'r damcaniaethau yn y modiwl hwn.

Mae'n mynd i dudalen ADRh ar gyfer y modiwl ac yn agor y ddolen i recordiadau blaenorol o'i wersi. Mae'n chwilio am yr allweddeiriau ac mae'r canlyniadau'n dangos pob gwers ac amser lle llefarwyd yr allweddeiriau.

Mae Sam yn agor recordiad pob gwers ac yn neidio i'r adran berthnasol a nodir yn y canlyniadau chwilio. Mae'n agor y trawsgrifiad y recordiad ac yn gallu gweld y sleidiau a dilyn capsiynau'r athro wrth iddyn nhw gael eu llefaru.

Mae Sam yn diweddaru ei nodiadau wrth iddo nhw wylio'r recordiadau.

Defnyddiau'r athro

Athro yn cyflwyno gwers yn yr ystafell ddosbarth sy'n cael ei recordio

Mae gan Alex wers i'w rhedeg heddiw. Mae ganddo ei sleidiau yn barod ar gyfrifiadur y dosbarth a fydd yn taflunio o flaen yr ystafell. Mae gan yr ystafell ficroffon yn hongian o nenfwd yr ystafell ddosbarth a fydd yn recordio sain y wers.

Wrth i'r wers ddechrau, mae Alex yn clicio ar yr eicon 'recordio' ar gyfrifiadur yr ystafell ddosbarth a fydd yn recordio'r sain o'r microffon a'r sleidiau yn y cyflwyniad.

Ar ddiwedd y wers, mae Alex yn stopio'r recordiad. Bydd y recordiad ar gael yn awtomatig ar dudalen ADRh ar gyfer y garfan hon.

Athro yn cyflwyno gwers i ddysgwyr yn yr ystafell ddosbarth sydd hefyd â dysgwyr yn ymuno ar-lein

Mae gan Alex wers i'w rhedeg heddiw. Mae ganddo ei sleidiau yn barod ar gyfrifiadur y dosbarth a fydd yn taflunio o flaen yr ystafell. Mae gan yr ystafell feicroffon yn hongian o nenfwd yr ystafell ddosbarth a fydd yn recordio sain y wers.

Wrth i'r wers ddechrau, mae Alex yn clicio ar yr eicon 'recordio' ar gyfrifiadur yr ystafell ddosbarth a fydd yn recordio'r sain o'r microffon a'r sleidiau yn y cyflwyniad.

Mae Alex yn ymwybodol fod rhai dysgwyr wedi ymuno ar-lein gan fod y wers hon yn cael ei ffrydio. Mae Alex yn cadw llygad ar y ffenestr sgwrsio i'r dysgwyr sy'n gwylio'r ffrwd i wirio am unrhyw gwestiynau. Mae hefyd yn gofyn cwestiynau i'r ystafell ac yn caniatáu i'r dysgwyr ar-lein ateb yn y ffenestr sgwrsio hefyd.

Ar ddiwedd y wers, mae Alex yn stopio'r recordiad. Bydd y recordiad ar gael yn awtomatig ar dudalen ADRh ar gyfer y garfan hon.

Mae'r athro'n penderfynu rhedeg gwers bwrdd gwaith ychwanegol yn seiliedig ar gwestiynau mewn gwers bersonol flaenorol

Yng ngwers Alex heddiw, roedd llawer o’r dysgwyr a fynychodd yn cael trafferth ag ychydig o’r pwyntiau dysgu. Roedd cwestiynau lluosog ar y ddamcaniaeth y tu ôl i rai o'r enghreifftiau a roddwyd.

Gan fod asesiad yn dod yn fuan, ac nad yw Alex i fod i weld y grŵp am rai dyddiau, mae'n penderfynu cynnal sesiwn ar-lein. Mae Alex yn postio dolen ar y dudalen ADRh ar gyfer y grŵp ac yn rhoi dyddiad ac amser. Gwahoddir dysgwyr i fynychu os oedden nhw'n cael y pwnc yn anodd.

Ar yr amser iawn, mae Alex yn agor y ffenestr ADRh ac yn clicio ar ddolen y wers ar ei gyfrifiadur bwrdd gwaith ac mae'n gallu defnyddio ei rôl fel athro i ddechrau'r wers. Mae Alex yn rhannu ei sleidiau o'i sgrîn ac yn pwyso recordio i sicrhau bod y wers ar gael i'r rhai a fydd yn ei cholli. Mae hyn hefyd yn golygu y gall dysgwyr ailymweld â'r wers yn ddiweddarach er mwyn helpu i adolygu.

Mae Alex yn dewis y sleidiau a achosodd y dryswch mwyaf ac yn mynd dros y pwnc yn arafach ac yn fwy manwl. Mae'r dysgwyr yn gallu gofyn cwestiynau yn y ffenestr sgwrsio lle gall Alex eu hateb a cheisio helpu'r dysgwyr i ddeall.

Ar ddiwedd y wers, mae Alex yn atgoffa'r dysgwyr i wirio recordiad y sesiwn hon a'r wers ar yr amserlen i fynd dros unrhyw beth nad ydyn nhw'n ei ddeall. Mae'r dysgwyr yn allgofnodi o'r sesiwn ac mae Alex yn cau'r ffenestr.

Ar ôl ei brosesu, bydd y recordiad ar gael yn awtomatig ar y dudalen ADRh i'r dysgwyr yn y garfan honno ei gweld.

Mae'r athro yn rhedeg gwers hybrid wedi'i ffrydio o'r bwrdd gwaith ac yn defnyddio pleidleisio

Nid yw pob gwers yn amserlen Alex yn cael ei chynnal mewn ystafell ddosbarth. Yn rhan o un o ddulliau hybrid newydd y sefydliad o ddysgu ac addysgu, mae rhai gwersi’n cael eu darparu ar-lein a’u recordio.

Bydd Alex yn rhedeg y wers o'i fwrdd gwaith yn ei swyddfa. Mae'n rhannu ei sgrîn ac yn defnyddio microffon y cyfrifiadur. Mae camera ar gael ar y cyfrifiadur felly bydd Alex yn defnyddio hwn i groesawu’r dysgwyr a chyflwyno’r wers. Mae Alex yn agor ffenestr y wers ac yn aros i ddysgwyr gyrraedd.

Wrth i'r wers gael ei hamserlennu, bydd gan y dysgwyr y ddolen yn eu hamserlen y gellir ei chyrchu o'r ADRh.

Wrth i ddysgwyr gyrraedd y wers, mae gan Alex ei gamera ymlaen ac mae'n gallu dweud helo a'u croesawu. Mae hefyd yn atgoffa'r dysgwyr i sicrhau bod eu gwaith ar gael a gwblhawyd ganddynt mewn gwersi blaenorol gan y bydd ei angen arnynt i gwblhau tasgau heddiw.

Gan ei bod hi'n bryd i'r wers ddechrau, mae Alex yn dechrau'r recordiad ac yn rhannu ei sleidiau cyflwyniad trwy rannu ei sgrîn. Mae'r dysgwyr yn gallu cymryd nodiadau yn ystod y wers naill ai ar bapur neu ar eu dyfeisiau. Mae gan Alex hefyd elfennau o'r wers lle bydd yn gofyn cwestiynau mewn arolwg barn.

Mae Alex yn rhannu'r ddolen at yr arolwg barn trwy rannu dolen yn y ffenestr sgwrsio. Mae hefyd yn rhannu cod QR ar un o'i sleidiau â chyfrin allwedd. Gall y dysgwyr glicio ar y ddolen ar eu dyfeisiau a fydd yn agor y cwestiynau mewn ffenestr newydd neu sganio'r cod QR â dyfais symudol.

Mae cwestiynau'r pôl yn seiliedig ar asesiad sydd ar ddod ac wedi'u cynllunio i roi syniad o gynnydd yn y grŵp. Ar ôl pob cwestiwn, mae Alex yn rhannu'r ymatebion ochr yn ochr â'r ateb cywir ac yn gofyn a oes gan unrhyw un gwestiwn am yr ateb.

Ar ddiwedd y wers, mae Alex yn pwyso stop ar y recordiad ac yn gwirio am unrhyw gwestiynau yn y ffenestr sgwrsio cyn gorffen y wers a chau'r ffenestr. Unwaith y bydd y recordiad wedi'i brosesu, bydd ar gael yn awtomatig ar yr ADRh ar gyfer y garfan hon. Mae Alex hefyd yn lanlwytho pdf o'r ymatebion dienw i gwestiynau'r arolwg ar yr ADRh â'r atebion cywir.

Athro yn rhedeg gwers wedi'i hamserlennu o ddyfais symudol ar leoliad

Mae Alex yn cael gwers ar yr amserlen gyda'i ddysgwyr hanes heddiw. Gan ei bod yn wers ar-lein, mae Alex wedi penderfynu defnyddio ei ddyfais symudol i ffrydio’r wers o Gastell Cydweli. Er y gallai fod yn wers fyrrach, mae Alex yn teimlo bod gwerth mewn ennyn diddordeb y dysgwyr drwy’r lleoliad.

Mae Alex wedi gwirio o'r blaen bod y signal yn ddigon cryf i ddarlledu ohono ac wedi sicrhau bod ei fatri yn llawn.

Adeg dechrau'r wers, mae Alex yn agor yr ap ar ei ddyfais symudol ac yn aros i ddysgwyr fewngofnodi. Gan ddefnyddio'r camera a'r meicroffon ar ei ddyfais, mae Alex yn gallu cyflwyno'r wers wrth gerdded trwy leoliad sy'n berthnasol i dasgau'r dysgwr sydd wedi'u gosod. Mae Alex hefyd yn gallu recordio'r wers i'w lanlwytho unwaith y bydd yn ôl ar gysylltiad wifi.

Wrth i ddysgwyr ofyn cwestiynau, mae Alex yn cael hysbysiad ar ei ddyfais ac yn gallu ateb.

Ar ddiwedd y wers, mae Alex yn gwirio am unrhyw gwestiynau ac yn atal y recordiad. Unwaith yn ôl ar wifi, bydd y recordiad yn cael ei lanlwytho a'i brosesu'n awtomatig i fynd ar yr ADRh. Mae Alex yn cau'r ap ar ei ddyfais.

Mae'r athro yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb o'r bwrdd gwaith

Mae Alex yn ymwybodol bod rhai o'i dysgwyr yn cael trafferth ar rai pwyntiau dysgu yn y modiwl hwn. Mae'n postio ar yr ADRh y bydd sesiwn holi ac ateb am 12 o'r gloch am 30 munud. Mae'n gofyn i ddysgwyr ymateb i'r post os oes ganddyn nhw unrhyw gwestiynau ond bod croeso iddyn nhw hefyd ofyn cwestiynau yn y sesiwn.

Am 12 o'r gloch, mae Alex yn mewngofnodi i'r ap o'i gyfrifiadur bwrdd gwaith yn ei swyddfa ac yn agor y sesiwn. Mae rhai cwestiynau eisoes wedi'u postio ar yr ADRh y mae Alex wedi'u nodi.

Mae llond llaw o ddysgwyr yn mynychu’r sesiwn lle gall Alex ddefnyddio’r camera a’r microffon ar ei cyfrifiadur i ateb y cwestiynau.

Ar ddiwedd y 30 munud, mae Alex yn gwirio am unrhyw gwestiynau olaf ac yn cau ffenestr y sesiwn.

Athro'n defnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol mewn gwers hybrid wedi'i hamserlennu wedi'i ffrydio o'r ystafell ddosbarth

Mae Alex yn cynnal gwers hybrid heddiw. Gan fod y wers wedi'i hamserlennu mewn ystafell ddosbarth, bydd gan ddysgwyr sy'n ymuno ar-lein ddolen i'r wers ar eu hamserlen.

Yn y dosbarth, mae gan Alex gyflwyniad yn barod i ddechrau. Mae'n pwyso ar y botwm recordio ar y cyfrifiadur sydd hefyd yn cychwyn y ffrwd fyw. Gall dysgwyr ar-lein weld sgrîn y cyflwyniad a rennir a chlywed Alex trwy ficroffon ystafell sy'n hongian o'r nenfwd.

Yn ystod y wers, mae Alex yn gofyn i’r dysgwyr ymuno â bwrdd gwyn rhyngweithiol ar eu dyfeisiau symudol trwy bostio dolen yn y sgwrs a dangos cod QR ar y sgrin. Unwaith y bydd pob dysgwr yn y bwrdd gwyn, mae Alex yn arddangos y bwrdd gwyn ar y sgrin er mwyn y recordiad.

Mae'r bwrdd gwyn eisoes wedi'i baratoi â gweithgareddau. Mae pob tasg yn gofyn i ddysgwyr bostio barn gan ddefnyddio nodiadau gludiog neu emoticonau. Mae trafodaeth hefyd yn y ffenestr sgwrsio lle mae rhai dysgwyr yn cwestiynu rhai atebion. Mae Alex yn gallu ymateb i'r nodiadau gludiog a'r sgwrs i dreiddio'n ddyfnach i'r pwnc a gwthio am fwy o fyfyrio a rhyngweithio.

Mae'r dysgwyr ar-lein yn gallu rhyngweithio â'r bwrdd gwyn yn union fel y rhai yn yr ystafell ddosbarth. Gan ei fod yn dal i allu clywed y drafodaeth yn yr ystafell, mae Alex yn cyfeirio o hyd at y grŵp cyfan, nid dim ond y rhai yn yr ystafell.

Ar ddiwedd y wers, mae Alex yn gwirio am unrhyw gwestiynau ac yn atal y recordiad. Mae'r dysgwyr ar-lein yn gallu allgofnodi o'r wers trwy gau'r ffenestr. Mae'r rhai yn yr ystafell yn cau eu dyfeisiau a ddefnyddir ar gyfer y bwrdd gwyn. Mae Alex yn ychwanegu'r sleidiau at yr ADRh ac yn allforio pdf o'r bwrdd gwyn i'w lanlwytho ar dudalen yr ADRh ar gyfer y garfan hon. Unwaith y bydd wedi'i brosesu, bydd recordiad o'r wers ar gael ar yr ADRh.

Athro yn defnyddio camera 360 i ffrydio gwers hybrid o'r stiwdio

Mae Alex yn defnyddio camera 360 gradd i ffrydio gwers heddiw. Bydd yn cyflwyno'r wers o'r stiwdio ddrama. Gan fod dysgwyr yn ymuno â’r wers ar-lein, teimlai Alex y bydden nhw'n elwa o gael eu trochi’n fwy yn yr ystafell trwy gael mynediad at y wedd VR i ffrydio mewn 360.

Mae Alex yn gosod y camera yng nghanol yr ystafell ac yn dechrau'r recordiad a'r ffrydio. Mae'r camera wedi'i gysylltu â chyfrifiadur yr ystafell fel y gellir ei recordio. Mae cynnwys y wers yn cynnwys chwarae rôl gan wahanol grwpiau sydd â bylchau yn yr ystafell. Mae'r dysgwyr ar-lein yn gallu clywed Alex trwy'r microffon ar y camera.

Gan y gofynnir i ddysgwyr sy’n mynychu’n bersonol ac ar-lein arsylwi’r gweithgarwch o amgylch y gofod, gofynnir iddyn nhw nodi eu hymatebion i’r gweithredu. Mae'r rhai ar-lein yn gallu trin persbectif eu golwg trwy edrych o gwmpas os ydyn nhw'n gwisgo clustffonau cardbord VR google neu'n symud y sgrin mewn ffenestr bori drwy ddefnyddio eu llygoden.

Mae Alex yn gallu gwirio'r ffenestr sgwrsio am unrhyw gwestiynau gan ddysgwyr ar-lein er efallai na fydd y rhai sy'n gwisgo clustffonau yn gallu teipio unrhyw beth wrth ddefnyddio eu dyfais i weld yr ystafell. Mae Alex yn ei gwneud yn glir ar ôl y wers y byddan nhw'n gwirio'r dudalen ADRh am unrhyw gwestiynau neu sylwadau.

Ar ddiwedd y wers, mae Alex yn cau ffenestr y wers ar gyfrifiadur yr ystafell sy'n atal y recordiad a'r ffrwd. Ar ôl ei brosesu, bydd y recordiad ar gael ar y dudalen ADRh ar gyfer y garfan hon.

Mae gan yr athro broblemau â llif byw ac mae'n rhaid iddo alw cymorth yn ystod gwers hybrid

Gan eu bod ar fin dechrau eu gwers, mae dysgwr yn yr ystafell ddosbarth yn hysbysu Alex na all y dysgwyr sy'n mynychu ar-lein glywed unrhyw sain o'r ystafell.

Mae Alex yn gwirio'n fyr bod y microffon wedi'i gysylltu ond ni all weld unrhyw broblemau. Nid oes ganddo amser i gysylltu â'r tîm cymorth gan fod y wers ar fin dechrau.

Mae'n postio ar y ffenestr sgwrsio i ddysgwyr ar-lein bod problem, ac nad yw'n gallu ffrydio'r wers heddiw. Mae hefyd yn postio y bydd recordiad dilynol o'r wers â chrynodeb o gynnwys, ymarferion a gwaith cartref.

Mae Alex yn rhedeg y wers fel arfer gyda'r dysgwyr yn y dosbarth.

Ar ôl y wers, mae Alex yn dychwelyd at ei ddesg ac yn agor y llwyfan recordio cynnwys ac yn pwyso ar y botwm recordio. Mae'n rhannu ei sgrîn ac yn troi'r microffon a'r camera ymlaen.

Gan rannu’r sgrin â’r sleidiau o’r sesiwn, mae'n mynd yn gryno dros elfennau pwysig y wers ac unrhyw waith cartref y mae angen ei wneud. Ar ôl lanlwytho, bydd y recordiad ar gael ar yr ADRh.

Mae Alex yn gofyn i unrhyw ddysgwyr sydd â chwestiynau roi sylwadau ar bostiad ADRh y recordiad.

Mae Alex yn anfon e-bost at y tîm cymorth i roi gwybod iddyn nhw am y broblem â'r sain.

Athro yn recordio cyfresi sain podlediadau i gefnogi cynnwys y wers

Mae Alex yn treulio ychydig funudau ar ôl pob gwers i fynd dros y pwyntiau dysgu a'r gofynion gwaith cartref i'w cwblhau cyn y wers nesaf.

Naill ai pan fyddan nhw'n cyrraedd eu swyddfa neu unwaith y bydd y dysgwyr wedi gadael yr ystafell ddosbarth, mae Alex yn defnyddio ei ddyfais symudol i recordio recordiadau sain byr ar gyfer y dysgwyr. Wedyn mae Alex yn lanlwytho'r recordiad ar y llwyfan recordio cynnwys.

Os yw'r dysgwyr wedi tanysgrifio i'r ffrwd, byddan nhw'n gallu gwrando ar y recordiadau trwy lwyfan RSS neu ymweld â'r ADRh lle bydd dolen y bennod yn cael ei phostio'n awtomatig.

Mae'r athro'n cofnodi crynodeb o'r wers o'r bwrdd gwaith

Ar ôl gwersi pwysig, mae Alex yn cofnodi crynodeb byr o'r wers ac unrhyw dasgau gwaith cartref neu wybodaeth asesu.

Gan ddefnyddio'r camera a'r microffon o'i gyfrifiadur bwrdd gwaith yn y swyddfa, mae Alex yn gallu pwyso ar y botwm recordio yn y rhaglen recordio cynnwys. Gan fod sleidiau i'w rhannu weithiau, gall hefyd rannu ei sgrîn.

Ar ddiwedd y crynodeb, mae Alex yn cau'r ffenestr recordio a fydd yn cael ei phostio'n awtomatig i'r dudalen ADRh ar gyfer y garfan hon unwaith y bydd wedi'i phrosesu.

Athro yn recordio fideo ar dechneg o faes chwaraeon

Mae eisiau recordio rhywfaint o gynnwys techneg ar Alex ar gyfer ei ddysgwyr chwaraeon. Mae'n defnyddio ei ddyfais symudol ar stondin yn y cae 3G i recordio clipiau fideo byr.

Mae'r camera a'r microffon ar y ddyfais yn recordio Alex yn esbonio'r dechneg sydd ei hangen mewn gwahanol senarios.

Pan fydd ganddo gysylltiad wifi unwaith eto, mae Alex yn gallu agor yr ap recordio cynnwys ac enwi pob clip a'u lanlwytho. Ar ôl eu prosesu, byddant ar gael yn awtomatig ar yr ADRh ar gyfer y garfan honno.

Mae Alex yn gallu cadw'r clipiau i'w defnyddio ar gyfer carfannau eraill yn y dyfodol.

Athro yn golygu recordiad o wers ar gyfrifiadur bwrdd gwaith

Yn ystod un o'u gwersi, bu'n rhaid i Alex roi'r gorau i gyflwyno oherwydd aflonyddwch gydag ychydig o ddysgwyr. Roedd microffonau'r ystafell ddosbarth yn gallu nodi'r digwyddiad.

Ar ôl y wers, arhosodd Alex i'r prosesu gael ei gwblhau ac agorodd y llwyfan recordio cynnwys.

Roedd recordiad o'r wers ar gael, ond roedd am ddileu'r cyfnod yr amharwyd arno yn ystod y wers. Ar linell amser y wers a recordiwyd, cliciodd Alex ar y botwm golygu ac amlygu'r ychydig funudau angenrheidiol a chlicio ar y botwm 'tynnu'r dewis'. Mae'n cadw'r newidiadau ac yn cau'r ffenestr. Mae'r recordiad yn cael ei ailbrosesu a bydd ar gael yn awtomatig i'r garfan ar eu tudalen ADRh llai cyfnod yr aflonyddwch.

Athro yn darparu adborth asesu ar ffurf fideo wedi'i recordio ar gyfrifiadur bwrdd gwaith

Mae Alex yn rhoi adborth asesu i'r garfan. Mae wedi penderfynu cofnodi'r adborth gan ddefnyddio'r camera a'r microffon ar ei gyfrifiadur yn ei swyddfa.

Mae pob fideo ychydig funudau o hyd ac yn caniatáu i Alex fynegi ei frwdfrydedd dros waith a chynnydd y dysgwr.

Mae Alex yn agor y rhaglen recordio cynnwys ar y cyfrifiadur ac yn pwyso ar y botwm recordio. Mae'n recordio'r adborth ac yn stopio'r recordiad. Yn hytrach na lanlwytho'r recordiad i'r ADRh, mae'n creu ffolder o fewn y rhaglen ac yn ychwanegu'r recordiadau yno'n ddiogel. Bydd gan bob fideo ddolen ddiogel y gellir ei rhannu â dysgwyr unigol.

Mae gan bob recordiad drawsgrifiad ar gael y gellir ei allforio i pdf.

Mae camgymeriad yn un o'r fideos. Mae Alex yn gallu agor y fideo a dewis y rhan o'r fideo sydd â'r camgymeriad a'i ddileu. Mae Alex yn clicio ar y botwm cadw ac mae'r fideo yn cael ei gywiro.

Athro'n defnyddio drôn i recordio sesiwn maes chwaraeon gyda dysgwyr chwaraeon a'i ddefnyddio yn y wers yn ddiweddarach

Mae Alex yn cynnal sesiwn gyda dysgwyr ar y maes chwaraeon. Mae rhan o'r sesiwn yn ymwneud â hyfforddi 'ffurfio tîm' wrth chwarae gêm. Mae'n lansio drôn i hofran uwchben y cae chwarae yn ystod dulliau chwarae a drefnwyd a ailadroddwyd. Mae'r drôn yn gallu cadw safle, ond mae Alex yn sicrhau bod aelod oi dîm yn rheoli'n gyson ac yn ymwybodol o'i leoliad.

Mae Alex wedi defnyddio'r drôn oherwydd bod y persbectif y mae'n ei roi o leoliad y tîm cyfan ac ymatebion i sut mae'r senario yn datblygu.

Ar ôl y sesiwn, mae Alex yn lawrlwytho'r ffilm o'r drôn ac yn defnyddio'r rhaglen recordio gwersi i recordio ei sgrin wrth iddo recordio ei lais i drafod beth sy'n digwydd ar y cae. Mae Alex yn tynnu sylw at rywfaint o symud da a rhai materion y mae wedi'u nodi.

Yn ddiweddarach mewn gwers gyda dysgwyr, mae Alex yn chwarae'r fideo. Wrth i'r wers gael ei recordio, mae'r sgrîn yn cael ei recordio er mwyn i'r dysgwyr ailasesu'r ffilm y tu allan i'r sesiwn.

Defnyddiau sefydliadau

Mae systemau recordio cynnwys yn cynnig ystod eang o ymarferoldeb a gwerth i addysgu a dysgu, ond mae defnyddiau y tu allan i’r gofodau hynny a all ddod â gwerth i sefydliadau. Ceir enghreifftiau o ddefnyddiau sefydliadau yn y canllaw recordio a ffrydio gwersi ar gyfer sefydliadau addysg bellach.

Geirfa termau

Cydamserol

Yng nghyd-destun y prosiect hwn, mae cyflawni cydamserol yn cael ei wneud yn fyw, mewn amser real. Mae dysgwyr sy'n mynychu sesiwn gydamserol ar-lein yn gwylio'r sesiwn yn fyw, nid o recordiad.

Anghydamserol

Ystyrir bod cynnwys sydd wedi'i recordio'n flaenorol i ddysgwyr ei gyrchu yn anghydamserol. Yn aml yn caniatáu mynediad ailadroddus, gall dysgwyr gyrchu cynnwys ar eu cyflymder eu hunain ac yn eu hamser neu gyfleuster eu hunain. Yn wahanol i gyflwyno cydamserol, nid oes angen i ddysgwyr fod ar-lein ar yr un pryd.

Ffrydio

Mae cynnwys sy'n cael ei ddarlledu neu ei wylio'n fyw yn cael ei ffrydio. Byddai hyn fel arfer yn cael ei weld yn gydamserol yn ystod gwers fyw.

Recordio gwers

Mae recordiad gwers yn recordiad o sesiwn a addysgir, fel arfer sesiwn wedi'i hamserlennu, wedi ei recordio yn yr ystafell ddosbarth.

Recordio cynnwys

Mae recordio cynnwys yn olwg ehangach o gynnwys wedi'i recordio ar gyfer addysgu a dysgu. Byddai'n cynnwys recordio gwersi ond hefyd recordiadau a wneir y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Recordiadau bwrdd gwaith

Mae recordiadau bwrdd gwaith yn aml yn cael eu gwneud o ddesg swyddfa addysgwr neu liniadur. Gallai'r rhain fod mewn ymateb i gwestiwn yn ystod sesiwn a addysgir neu i fynd yn ddyfnach i ran benodol o'r dysgu.

Recordio symudol

Cynnwys symudol yw cynnwys sy'n cael ei recordio ar ddyfais symudol. Mae'n ddefnyddiol ar gyfer lleoliadau 'maes' lle mae gallu dyfeisiau symudol yn galluogi recordiadau o'r fath. Gellid ei ffrydio'n fyw a sicrhau ei fod ar gael yn ddiweddarach, yn dibynnu ar allu'r ddyfais/cyswllt/llwyfan.

Sesiynau hybrid

Mae sesiynau hybrid yn disodli cyfran o gyflwyniad personol traddodiadol â chynnwys ar-lein/digidol (megis darlithoedd fideo, trafodaethau ar-lein neu brosiectau). Gall elfennau ar-lein/digidol fod yn gydamserol neu'n anghydamserol.

Dysgu Cyfunol

Mae dysgu cyfunol yn gyfuniad o sesiynau personol wedi'u hategu gan elfennau addysgol ar-lein. Nid yw deunyddiau dysgu ar-lein wedi'u bwriadu i ddisodli sesiynau personol (yn wahanol i gyrsiau hybrid), ond yn hytrach, mae adnoddau wedi'u cynllunio i ategu'r hyn a drafodwyd yn y sesiynau personol.

Cyrsiau HyFlex

Mae cyrsiau Hybrid-hyblyg, neu HyFlex, yn cyfuno sesiynau personol â phrofiad dysgu ar-lein. Mae cyrsiau HyFlex yn wahanol i gyrsiau hybrid a chyfunol gan fod dysgwyr yn gallu penderfynu a ydynt am fynychu sesiynau yn bersonol neu drwy feddalwedd ar-lein. Mae gan ddysgwyr y rhyddid i newid yn ôl ac ymlaen trwy gydol y cwrs.

Gweledydd

Camera wedi'i osod ar ddesg yw delweddydd, yn aml sy'n pwyntio'n uniongyrchol i lawr ac sy'n gallu recordio eitemau neu weithgareddau ar y ddesg.

This guide is made available under Creative Commons License (CC BY-NC-ND).