Cymru

Rydym yn cynnig gwasanaethau wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion y sector addysg ac ymchwil yng Nghymru.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg / Read this page in English.

Cefnogi addysg bellach ac uwch

Rydym yn gweithio gyda phrifysgolion, colegau, cyrff sector a rhanddeiliaid i ddatblygu atebion sy'n diwallu anghenion aelodau yng Nghymru.

Mae ein catalog o wasanaethau ar gyfer addysg bellach (a ariennir gan Lywodraeth Cymru) ac addysg uwch yn rhestru gwasanaethau sydd ar gael i brifysgolion a cholegau fel rhan o'r tanysgrifiad aelodaeth yn ogystal â gwasanaethau dewisol ychwanegol.

Cefnogi darparwyr dysgu yn y gwaith a dysgu oedolion

Rydym yn cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi darparwyr dysgu cymwys yn y gwaith ac oedolion er mwyn gwireddu'r buddion y gall technoleg ddigidol eu cynnig, yn enwedig mewn perthynas â Digidol 2030.
Cynigir pob darparwr cymwys â: 

  • Mynediad at arbenigwr pwnc cyflenwi digidol addawedig a rheolwr perthynas i drafod cyfeiriad strategol eich sefydliad, y defnydd cyfredol o wasanaethau Jisc , archwilio atebion ac adnoddau digidol priodol, yn ogystal â diweddariadau ar unrhyw wasanaethau newydd a mentrau a ariennir
  • Mynediad at gefnogaeth ymarferol ar gyfer datblygu a gweithredu Digidol 2030 yn ogystal â'r canllaw rhyngweithiol hwn ac adnoddau ategol
  • Mynediad at arweiniad, hyfforddiant ac adnoddau y gellir eu defnyddio ar draws ystod o feysydd blaenoriaeth gan gynnwys strategaeth, seilwaith ac ymarfer digidol
  • Cyfleoedd i gyfnewid syniadau, atebion a straeon gyda chydweithwyr o sefydliadau eraill sy'n wynebu'r un heriau

Pennaeth Jisc Cymru

Alyson Nicholson yw pennaeth Jisc Cymru.

Mae Alyson a'i thîm yn gyfrifol am sicrhau bod aelodau a chymunedau yng Nghymru yn derbyn gwasanaeth rhagorol gan Jisc.

Rhannwch eich stori

Dywedwch wrthym am sut rydych chi wedi bod yn defnyddio technoleg i drawsnewid ffyrdd o weithio a gwella profiad y myfyrwyr.

E-bostiwch y tîm cyfathrebu digidol